• Inicjowanie i realizacja celowych programów pomocowych ukierunkowanych na tworzenie i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego.
  • Kultywowanie tradycji hanzeatyckiej.
  • Organizacja programów i projektów mających na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
  • Promowanie aktywności ekologicznej przedsiębiorstw, doradztwo i wspieranie ich działalności na rzecz ochrony środowiska.
  • Prowadzenie badań naukowych i analiz dotyczących przedsiębiorczości w Polsce i zagranicą.
  • Kształcenie, reorientacja zawodowa i pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku pracy.
  • Promowanie kształcenia zawodowego na wszystkich etapach edukacji.
  • Tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki i biznesu.
  • Podnoszenie siły innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stymulowanie postaw kreatywnych.
  • Wspomaganie i promocja inicjatyw społecznych oraz rozwoju społecznego, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  • Wspieranie działań prowadzących do promocji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i za granicą oraz podkreślanie ich roli dla rozwoju społeczno – gospodarczego poszczególnych krajów.